Етичен кодекс

КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ЕТИКА И МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ

на
членовете на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик
 (приет на Общо събрание на 7 май 2012 год.)
Този кодекс определя етичните правила за поведение на лицата, членуващи в «Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик», и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на Сдружението.

Настоящият кодекс допълва поетите с Устава задължения на всеки член.

   ОБЩИ ПРИНЦИПИ:

1.Дейността на лицата, членуващи в «Сдружение на частните преприемачи и работодатели в Пазарджик», се осъществява при спазване на следните принципи:

- спазване на данъчните закони и законите за намаляване дела на сивата икономика, нормативните разпоредби, както и принципите на точно и честно счетоводство;  
- осъждане даването или приемането на користни подаръци и подкупи като бизнес практика;
- партньорство и активно сътрудничество със законодателните и административните институции, но без да подкрепяме политически партии;
- стремеж да създаваме работни места и да свеждаме до минимум социалната цена на пазарната икономика;
- зачитане човешките права на своите работници и служители и осъждане актовете на дискриминация на работното място;
- привличане, наемане и насърчаване развитието на работници и  служители единствено на базата на техните постижения, опит,  квалификации и способности, необходими за тяхната работа;
- стремеж за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда,  обучение и професионално развитие на своите служители,
- поддържане високи стандарти на работа, за да отговорим на  изискванията на клиентите по отношение на качеството и безопасността на продуктите;
- почтени отношения със своите партньори, колеги и конкуренти;
- прилагане на строги екологични стандарти в своята работа и  стремеж към опазване на околната среда чрез чисти производствени процеси и ефективно използване на ресурсите;

2.Издигане авторитета на членовете на Сдружението и на Сдружението като цяло.

3.Извън заседанията на УС и ОС членовете на Сдружението не изнасят информация, с която може да се злоупотреби в ущърб на интересите на членовете на Сдружението и на Сдружението като цяло.
4.Възникнали неразрешими в дух на добра воля противоречия между членовете се внасят за разглеждане в УС от една от двете страни, като по преценка УС може да създаде Етична комисия, която да излезе с предложение за решение.

   НАШИТЕ РАЗБИРАНИЯ:

Ние, членовете на това Сдружение, разбираме значението на моралните принципи и ценности за ежедневните си бизнес дела и този кодекс формулира нашето желание и моралното задължение да насърчаваме  социално отговорния бизнес, който носи полза за обществото.

Нашата цел на съществуване е неразривно свързана с основните  принципи на честна игра и стабилно бизнес поведение. Ние залагаме на основни ценности като качество, професионализъм, почтеност, честност,  инициатива, новаторство, лоялност, отговорност  към клиентите, взаимно  уважение.

Взаимоотношенията между членовете почиват върху принципите на равноправие, зачитане личното достойнство на всеки член и проява на дължимо уважение, без всякаква дискриминация.

Ние, членовете на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, изразяваме нашето доброволно намерение да обменяме коректна информация за развитието си, движението на персонала и некоректни партньори в деловите отношения, да участваме в общи проекти, конкурси и търгове при зачитане на интересите на всеки участник поотделно и като цяло.

Промени и допълнения по Кодекса се приемат от Общото събрание на Сдружението.
Настоящият кодекс влиза в сила от момента на неговото приемане от Общото събрание на Сдружението.
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png