Устав

У С Т А В
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
‘' СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И РАБОТОДАТЕЛИ   В ПАЗАРДЖИК''
/приет на 29.04. 2004 г. в гр. Пазарджик , изменен на 05.03.2008г, изменен на 29.03.2010г., изменен на 21.01.2019 г./
 Общи положения

Чл.1.(1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел.
    (2) С настоящият устав се уреждат условията за функционирането на “Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик”, както и правата и задълженията на членовете на Сдружението.
    (3) Сдружението осъществява дейността си съобразно законите на Р. България, този устав и решенията на органите си.
            
            Наименование и седалище
    Чл.2.(1) Наименование: “Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик”
    (2). Седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, улица “ Гурко “ №2.
                Срок на действие

    Чл.3. Настоящето Сдружение не се ограничава със срок.
                
Цел на сдружението

    Чл.4. (1) Целта на Сдружението е да обединява предприемачите на гр. Пазарджик за защита на икономическите, социалните и правните им интереси, като взаимодейства с органите на държавната и местната власт за създаване на условия благоприятстващи развитието на частната предприемчивост.
    (2) С подходящи методи, средства и форми насърчава икономическата активност на своите членове.
    (3) Да съдейства за развитието на регионалната икономика, инвестиционните и инфраструктурни проекти и повишаване жизнения стандарт на гражданите на община Пазарджик.
            
Форми за осъществяване на целите

    Чл.5.(1) Участие в обществения живот чрез всички законово допустими форми.
    (2) Осъществяване на сътрудничество със сродни сдружения.
    (3) Стимулиране контактите между членовете си.
    (4) Участие в международни прояви.
    Членство.Условия за членство.
    Чл.6. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
    (2) Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност на територията на община Пазарджик, приемат целите и задачите на Сдружението, този Устав и отговарят на поне едно от следните условия:

- ръководят свой бизнес с най-малко 5 работни места или имат годишен оборот не по-малко от 500 000 лева;
-    да е с доказани умения и авторитет пред бизнес- средите в гр.Пазарджик.
                Приемане на нов член
    Чл.7. (1) Приемането на нов член на Сдружението се извършва от Общото събрание при кворум 50% от всички членове плюс 1 по предложение на Управителния съвет.
    (2) Кандидатът подава писмена молба за членство до Управителния съвет, придружена с писмени препоръки от двама членове на Сдружението
     (3)Управителният съвет докладва постъпилото предложение на първото общо събрание. Гласуването се извършва на следващото общо събрание. За приет се счита кандидат, който при гласуването е получил повече от половината гласове на всички членове на Сдружението.

 Прекратяване на членство

    Чл.8. Членство в Сдружението се прекратява:
    - с едностранно волеизявление до Сдружението;
    - със смъртта или поставянето на член под пълно запрещение;
    - с изключване, което се извършва по предложение на УС или една трета от членовете с решение на Общото събрание при кворум 50% плюс 1 от всички членове с мнозинство 2/3 от присъстващите заради нарушения на Устава, прояви, които злепоставят и/или уронват престижа и интересите на Сдружението, при неплащане на членския внос или за неизпълнение решения на Общото събрание.
    -Прекратилият членство няма право на финансови претенции към Сдружението

Права и задължения на членовете

    Чл.9. Права:
    (1) Право на глас в Общото събрание на Сдружението;
    (2) Право да участва в управлението на Сдружението;
    (3) Право на подкрепа и защита на интересите по отношение на държавните и местни органи или трети лица;
    (4) Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му, съгласно разпоредбите на този Устав;
    (5) Да бъде информиран за дейността на Сдружението

    Чл.10.Задължения:
    (1) Да спазва разпоредбите на Устава на Сдружението и решенията на ръководните му органи;

    (2) Да съдейства активно за постигане на целите и задачите на Сдружението;
    (3) Да плаща редовно определените имуществени, членски и други вноски.
    (4) Да не извършва действия или бездействия, уронващи авторитета на Сдружението и неговите членове.
            Органи на управление
    Чл. 11.(1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
    (2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
    Чл. 12. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
    Чл. 13.(1) Общото събрание:
1.    изменя и допълва устава;
2.    приема вътрешни актове на Сдружението;
3.    избира и освобождава Председател и членовете на Управителния съвет;
4.    взема решение за участие в други организации, сдружения и дружества;
5.    взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
6.    приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
7.    приема бюджета на Сдружението и размера на встъпителния и регулярния годишен членски внос и взема решение за допълнителни парични вноски;
8.    взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и имуществените вноски;
9.    приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10.    отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
11.    Приема вътрешен правилник по предложение на УС;
12. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и другите органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Свикване на общо събрание

    Чл.14.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в 1 месечен срок от постъпване на искането не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
    (2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно като то приема годишния счетоводен отчет.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и място за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се връчва се срещу подпис на всеки един от членовете или се изпраща се по поща до всеки един от членовете  на сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. По решение на Управителния съвет общото събрани може да бъде свикано и чрез публикуване на поканата по партидата на сдружението водена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 Кворум

    Чл. 1 5 .(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.
    Чл.16. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
    (2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
    -До роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително;
    - юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения

    Чл.17. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
    (2) Решенията по чл.13, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5 , се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Общото събрание.
    (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.
                Управителен съвет
    Чл.18. (1) Управителният съвет се състои от  7 /седем/ лица, членове на Сдружението, в това число Председател и се избира от Общото събрание за срок от 2 години. За председател не може да бъде избирано едно и също лице за повече от два последователни мандата.
    (2) Управителният съвет избира от своя състав Заместник-председатели на УС.
    (3) Управителният съвет заседава най-малко 1 път в тримесечие;
    (4) Заседанията на УС са редовни, ако присъстват поне петима от членовете.
    (5) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Сдружението.
    (6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
    (7) Организира сбирки на членовете на Сдружението веднъж месечно.


Правомощия на управителния съвет

    Чл.19.Управителният съвет:
-    представлява Сдружението, определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
-    осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
-    разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
-    подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
-    подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението през изминалия мандат;
- определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
-    определя адреса на Сдружението;
-    взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са възложени на друг орган на Сдружението;
-    предлага за приемане и освобождаване / изключване членове на Сдружението;
- изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Начин на представляване на Сдружението

    Чл. 20. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Председател на Управителния съвет

    Чл. 21. (1) Председателят на Управителния съвет ръководи цялостната дейност на Сдружението, съблюдава за спазване на целите предвидени в Устава на Сдружението, както и защитава интересите на Сдружението.
    (2) Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:
- свиква заседанията на Управителния съвет;
- свиква работни заседания на Сдружението;
-    ръководи Общите събрания на Сдружението, както и заседанията на Управителния съвет;
-    подписва цялата документация на Сдружението;
-    прави публични изявления пред средствата за масова информация от името на Сдружението – лично или чрез упълномощено от него лице;
-    подписва всички разходи на Сдружението;

Имущество на Сдружението и начини за набирането му
    Чл.22 Имуществото на Сдружението се състои от:
-    парични средства;
-     недвижими имоти;
-    движимо имущество;
-    ограничени вещни права;
-    ценни книжа;
-    вземания и други активи регламентирани от закона активи.

Чл.23.Сдружението придобива имуществото си от:
    - Встъпителен и регулярен членски внос и допълнителни парични вноски, чиито размер се определя от Общото събрание;
    - Дарения, спонсорство или завещания от български или чуждестранни физически или юридически лица, имуществени, и други парични вноски от членовете на Сдружението, решенията за които се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите, но не по-малко от 50% плюс един от всички членове на Сдружението.
    - Приходи от лихви и депозити в български и чуждестранни банки;
    - Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, права върху движими и недвижими вещи, интелектуална и индустриална собственост, ценности, дялове и акции на търговски дружества и други ценни книги.

    Чл.24. Имуществото на Сдружението може да се изразходва само за определените в този Устав цели.
        
Прекратяване
    Чл.25.(1) Сдружението се прекратява:
- с решение на Общото събрание;
- с решение на съда по регистрация на Сдружението когато:
- не е учредено по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
- е обявено в несъстоятелност.
    
Ликвидация, имущество след ликвидация
    Чл.26. При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация по реда предвиден в чл.14 от Закона на юридическите лица с нестопанска цел.
    Чл.27. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Сдружението.
 
 Заключителни разпоредби
Чл.28. Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.    
Чл.29. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона се заместват по право с повелителните му правила
      
 
Този Устав е приет о т учредителите на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И РАБОТОДАТЕЛИ
В ПАЗАРДЖИК '' , съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е изменен на Общо събрание на Сдружението, проведено на 29.04.2004 г. в гр. Пазарджик, и е изменен на Общо събрание на Сдружението, проведено на 05.03.2008 г. в гр. Пазарджик, и е изменен на Общо събрание на Сдружението, проведено на 29.03.2010 г. в гр. Пазарджик. и е изменен на Общо събрание на Сдружението, проведено на 21.01.2019 г.
 
Уставът се състави в два еднообразни екземпляра - един за съда и един за архива на Сдружението.
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png