Фондация


ФОНДАЦИЯ ЗА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА "НАДЕЖДАТА НА ПАЗАРДЖИК"
 
УС на Фондацията, избран на 5 ноември 2020 г.
 
Нишан Бъздигян - председател
 
Членове:
Деян Иванов
Елена Георгиева
Иван Неделчев
Младен Младенов
Петя Машева
Роман Цветков
 


КАНДИДАТСТВАНЕ


П  Р  А  В  И  Л  А

за извършване на общественополезна дейност
във връзка с организацията на работата на
УС на Фондация за подпомагане на
талантливи деца
"Надеждата на Пазарджик"
 

1. Организационно състояние на Фондацията:

1.1. УС на Фондацията заседава, когато са постъпили заявления за помощи и/или стипендии и  е налице обикновено мнозинство, но не по-малко от веднъж на тримесечие.

1.2. За всяко заседание  на УС на Фондацията се води протокол от техническо лице.

1.3. Решенията на УС на Фондацията се вземат с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове.

1.4. Председателят и членовете на УС на Фондацията не получават възнаграждение за дейността си.


2. Финансовото стимулиране може да се представи по искане на:

2.1. Кандидатите / лица и състави/, отговарящи на определените в т.4 от настоящите правила и критерии за отпускане на финансова помощ.

3. УС на Фондацията разглежда постъпилите заявления в срок до две седмици и се произнася със свое решение, което  се огласява пред Общото събрание.

3.1. Искателите се запознават  писмено в 7-дневен срок с решението на УС на Фондацията.

4. Критерии за отпускане на  средства, постъпили от дарения и спонсорство, за финансово подпомагане за участие в мероприятия от национално и международно значение.

 4.1. Кандидатите да са български граждани, жители на община Пазарджик, учащи се /ученици редовна форма на обучение/, не по-възрастни от 25 години, отличени на регионални и национални състезания, класирани за международни конкурси, олимпиади, пленери  и състезания.

4.2. Кандидатите да имат успех от последния учебен срок/ семестър не по-малък от много добър 5.00.

Кандидатите следва да изпращат своите заявления за кандидатстване на имейл schpr@abv.bg

5. Еднократната финансова помощ за година във връзка с участие в определена творческа проява е в размер на :

5.1. Индивидуална – до 500 /петстотин/ лева.

5.2. Колективна - до 2000 /две хиляди/ лева.

6. Учащите се губят правото на подпомагане, когато прекъснат учебната година или отпаднат от редовно обучение.

7. Документи за кандидатстване:
7.1. Мотивационно заявление.

7.2.Документ/ оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта на кандидата.

7.3. Документ/ оригинал или заверено копие/ на български език, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидата учи, както и неговия успех, съгласно критериите.

7.4. Копия от сертификати, грамоти или други отличия за участие в регионални, национални и международни конкурси, олимпиади, пленери и състезания през последната година преди кандидатстване.

8. Финансовите средства се осигуряват от целеви дарения и спонсорства. Преводът на одобрените средства на получателите се осъществява по банков път.

9. Мониторинг.
9.1. Ежегодно УС на Фондацията представя отчет за работата си - отпуснати помощи, стимули и разходваните средства  пред Общото събрание на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик.


     Настоящите правила са съобразени с Учредителния акт и са приети от всички членове  на УС на Фондацията на редовно заседание, проведено на 11.01.2016 година. Същите могат да се променят по преценка на УС на Фондацията при промяна на нормативните и други обстоятелства.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
Фондация за подпомагане на талантливи деца  „Надеждата на Пазарджик“

Днес,14 декември 2015 г., долуподписаният
Евтим Николов Янев ,в  качеството си на председател на Сдружение на частните предприемачи и работодатели – Пазарджик, ул. “Ген. Гурко” 2 ..., ЕИК 112610279 наричано по-нататък “Сдружението” в изпълнение на решение  на Общото събрание на Сдружението от 01/04/2014 заявявам, че Сдружението

 учредява ФОНДАЦИЯ

 с НАИМЕНОВАНИЕ Фондация за подпомагане на талантливи деца  „Надеждата на Пазарджик“ със седалище и адрес: област: Пазарджик , община: Пазарджик  гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2

Фондацията ще преследва следните цели:

1.Да насърчава и подпомага развитието на талантливи деца от Община Пазарджик, както и изявите им, като съдейства за получаването на образование, знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомага обучението, специализацията, квалификацията и преквалификацията на млади хора с изявени способности в областта на науката и културата

2.Да симулира младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност;

3.Да съдейства за духовното и интелектуалното развитие на младото поколение, възпитаването на младите хора в дух на високи цели,  хуманизъм, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност;

4.Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;

 Фондацията ще осъществява следната общественополезна дейност: ще подпомага развитието и изявите на талантливи деца от Община Пазарджик, като подчинява дейността си на посочените по-горе цели

За постигане на целите на фондацията Сдружението предоставя безвъзмездно сумата от 5 000 (пет хиляди) лева, които ще бъдат събрани от членовете на Сдружението. Средства за Фондацията могат да се набират от всички желаещи и споделящи основните цели на Фондацията.

 Фондацията се учредява за неопределено време.

 Фондацията ще се представлява и управлява от Управителен съвет, съставен от 7 (седем) лица за срок от 3 (три) години. Сдружението определя чрез своите управителни органи председател на управителния съвет. В случай на прекратяване на Сдружението, членовете на управителния съвет на фондацията избират председател на управителния съвет с мнозинство 2/3 от всички възможни гласове.

 Правомощия на управителния съвет:

 1. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъствуват повече от половината му членове.

 2. Решенията се вземат с мнозинство от присъствуващите, а решенията свързани с разпореждане на недвижими имоти на фондацията и определяне на дейността й, се приемат с единодушие.

 3. Управителният съвет може да упълномощи свой член да представлява и управлява фондацията пред трети лица за срок от 3 (три) години. Той ще носи името управител и обемът на неговата представителна власт ще се определя от управителния съвет.

 4. Решението за приемане или изключване на член на управителния съвет се взема по предложение на управителя или председателя с единодушие, като изключваният член не гласува. Председателят не може да бъде изключен от УС.

 5. Решенията за попълване състава на управителния съвет се вземат с единодушие.

 За членове на Управителния съвет на фондацията Сдружението определя:

 1.Костадин Тодоров Тошев,
 2.Стефан Александров Марков,
 3.Христо Костадинов Димов,
 4.Храбър Здравков Стоянов,
 5.Иван Стоянов Иванов,
 6.Иван Димитров Неделчев,
 7.Роман Цветанов Цветков,


Фондацията се прекратява с единодушно решение на Управителния съвет или с решение на Общото събрание на Сдружението.
 
БАНКОВА СМЕТКА на Фондация за подпомагане на талантливи деца "Надеждата на Пазарджик" :

Първа инвестиционна банка
BG93FINV91501217082866
код: FINVBGSF


ПУБЛИКАЦИИ
 
 
 

Девет надарени деца получиха финансови стимули от фондация "Надеждата на Пазарджик"

Фондация „Надеждата на Пазарджик“ стимулира първите девет ученици от общината

Девет талантливи деца получиха финансови стимули от Фондация "Надеждата на Пазарджик"

 Фондация на Сдружението на предприемачите ще подпомага талантливи деца от Пазарджик

Фондация „Надеждата на Пазарджик” СТАРТИРА от днес, желаещите за ПОДПОМАГАНЕ трябва да са УЧАЩИ до 25 години
   
Сдружението на предприемачите основа фондация за даровитите деца на Пазарджик
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png