kolaj.jpgСдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик е юридическо лице с нестопанска цел. Учредено е през 2004г.  и вписано в регистъра на Пазарджишкия окръжен съд с Решение №1008/15.05.2004г.
Основните цели на Сдружението са:
  •  - да обединява предприемачите на гр. Пазарджик за защита на икономическите, социалните и правните им интереси, като взаимодейства с органите на държавната и местната власт за създаване на условия, благоприятстващи развитието на частната предприемчивост;
  •  - с подходящи методи, средства и форми да насърчава икономическата активност на своите членове;
  •  - да съдейства за развитието на регионалната икономика, инвестиционните и инфраструктурни проекти и повишаване жизнения стандарт на гражданите на община Пазарджик.
Изградено на териториален принцип, Сдружението участва активно в обществения живот на Община Пазарджик, а чрез контактите си със сродни организации от областни и общински центрове в страната - и в регионалните и национални обществено-икономически процеси.
Сдружението осъществява разнообразна дарителска дейност.Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png